Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Іван МОЗГОВИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ І РЕЛІГІЙНИЙ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК У ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ

Однією з особливостей багатовікового культурно-історичного розвитку нашого народу є взаємопов’язаність і взаємообумовленість цього процесу релігійно-етнічними факторами. Пояснюється цей феномен сукупністю етнографічних і географічних, соціальних і психологічних, духовних і матеріальних обставин формування та еволюції української нації.
Духовний клімат на теренах України з найдавніших часів визначало природно-географічне розташування нашої землі. Фактично позбавлена надійних гірських, річкових, пустельних і т. п. кордонів, Україна завжди була відкритою для різноманітних зовнішніх впливів, постаючи таким чином як грандіозний «полігон» на межі Заходу й Сходу, де складалася синкретична і водночас самобутня культура нашого народу.
Численні чужинські вторгнення на степовому півдні, необхідність напруження зусиль для освоєння лісової зони на півночі і пов’язаність із родючими землями лісостепового поясу сприяли поєднанню в українській ментальності таких суперечливих рис, як войовничість і миролюбність, гордість і терпимість, імпульсивність і витриманість. До цього слід додати соціальну однорідність (у відомому смислі) українського народу, відсутність крайніх виявів соціального (а не національного) поневолення в рамках етносу, які створювали підґрунтя для єдності дій насамперед в економічній галузі.
Все це, разом узяте, сприяло розвитку українського етносу як хліборобської нації, вірування, звичаї і традиції якої тісно переплелися з господарським циклом. В результаті релігія поставала як фактор національного самозбереження (за умов багатоетнічного оточення й іноземної агресії), як доповнення практичної діяльності і як життєдайна сила, що пронизує всі сфери життя суспільства. Ось чому український народ завжди був народом релігійним, духовно багатим і висококультурним.
Це підтверджують писемні, фольклорні, етнографічні і матеріальні пам’ятки, що сягають багатовікової давнини. Вищезазначені риси нашої ментальності, хоч і в різних проявах, але цілком реально присутні в епоху пізнього матріархату і в трипільську добу, у період виникнення ранньослов’янських союзів і в Давньоруській державі, за козацько-гетьманських часів і часів імперського панування. Вони стали настільки характерними для нашої духовності, що їх не зміг витравити навіть кривавий комуністичний режим. А отже, саме релігія стала одним із суттєвих факторів духовного відродження України в посттоталітарну епоху.
Такі факти дають підстави говорити про певні «богошукацькі» тенденції в історії духовно-культурного розвитку України. Так, уже аналіз дохристиянських («язичницьких») вірувань свідчить про наявні процеси релігійного синкретизму, зародження і трансформації ідеї єдиного Бога. На таку роль у різний час у слов’ян претендували Род і Велес, Перун і Даждьбог. Не випадково фольклорно-етнографічні набутки подають давню українську релігію як розвинуте єдинобожжя, непрямими свідченнями чого є нинішні спроби представників РУНВіри реставрувати сло-в’янський прамонотеїзм.
Надалі наявність монотеїстичної тенденції у вітчизняному язичництві відзначають візантійський історик Прокопій Кесарійський (VI ст.) і арабський мандрівник Ібн-Фадлан (Х ст.). Причому характерною рисою нашого язичництва була відсутність віри в потойбічну відплату і невизнання долі (фатуму), що зумовлювало прагматизм світогляду і активну життєву позицію, які покликані були забезпечити в посейбічному існуванні передумови для життя в потойбічному світі.
Помітну роль у духовному освоєнні навколишньої дійсності відігравали пантеїзм, одухотвореність і оживотвореність природи, любов до «матері — землі рідної». Саме тому так багато уваги приділяє наш фольклор божествам нижчого порядку, які, на їхню думку, населяли і уособлювали природне середовище (русалки, мавки, берегині, полівки, віли тощо).
Соціально й культурно обумовлена християнізація Русі змінила всю піраміду ціннісних орієнтацій сло-в’ян (передусім з посейбічного буття на потойбічне), проте не означала переривання спадкоємної лінії в розвитку релігії. Новий релігійний комплекс постав як органічна єдність хліборобського культу, що ґрунтувався на політеїстичних уявленнях, і віровчення релігії одкровення, котра виступала як заперечення і результат еволюції попередніх духовних утворень в напрямку до світоглядного компендіуму.
Зрештою, київське християнство почало сприйматися як національна модель світової релігії з відчутними нашаруваннями елементів дохристиянських вірувань. Виявом такої тенденції стало втілення національно-релігійної ідеї в станковому й монументальному живописі, пам’ятках літератури й архітектури тощо.
Це засвідчують протилежні і водночас схожі шедеври вітчизняної культури — «Слово про закон і благодать» і «Слово о полку Ігоревім», які можна вважати прикладом відображення синтетичного світогляду давніх києво-русичів. Ця обставина простежується і в фактах утвердження етнічних «типів» у давньоруському іконописанні, «ліризмі» церковної архітектури, адаптації мелодики православного хорового співу до музичного відчуття і сприйняття наших виконавців тощо.
Особливо тісне переплетіння етнічного й релігійного демонструє доба вітчизняного «ренесансу» другої половини XVI — першої половини XVII століть, яка створила ідейні передумови для Визвольної війни нашого народу. Саме православ’я стало провідним фактором національного самозбереження і рушійною силою культурного розвитку, що засвідчує філософська й етична думка того часу, полемічна література, різноманітні патерики й житія.
Подальше всебічне зросійщення зумовило тимчасову втрату церквою низки етнічних ознак. Її канонічне підпорядкування Московському патріархату, витіснення української мови з богослужбової практики й просвітницької діяльності духовенства, суцільна регламентація духовного життя поставили православну ієрархію поза рамками процесу національного пробудження, який набирає сили з ХІХ століття. Водночас на рівні повсякденної свідомості віра продовжує залишатись ключовою ознакою національної ідентифікації.
Духовно-національне пробудження початку ХХ століття поставило на порядок денний питання набуття самостійності національною Церквою. Результатом зусиль у цьому напрямку стала Українська автокефальна православна Церква (УАПЦ), що кілька разів поставала на наших теренах у 20—40 роках. Зрештою, з розпадом радянської імперії і крахом комуністичного режиму наприкінці 80 — на початку 90-х років процес національно-релігійного відродження набирає небачених раніше масштабів. На жаль, у незалежній Україні він ускладнився церковним розколом, що спричинив оформлення не лише УАПЦ та Української православної Церкви Київського патріархату (УПЦ КП), але й Української православної Церкви (УПЦ) — фактичного підрозділу Московської церкви в Україні, а часом — інструменту імперської полі-тики Москви в нашій державі.
Сумні наслідки атеїстичного виховання, нівелювання релігійної моралі в часи тоталітаризму, розмитість традицій релігійного виховання в сім’ї, спротив комуно-шовіністичних кіл процесу набуття церковної автокефалії в Україні, реґіоналізація політики щодо церкви сучасними державними структурами створюють суттєві перешкоди для виконання церквою її функцій джерела, носія і стимулюючого фактора національної духовності. Водночас переборення церковного розколу привело б до утворення в Україні найбільшої з-поміж православних церков, і значення цієї обставини не можна переоцінити. Тож саме в цьому напрямку і слід працювати національно свідомим кадрам.

Іван МОЗГОВИЙ,
доктор філологічних наук, завідувач кафедри культурології Сумського державного педагогічного університету

 

До змісту книги ЧИ МАЄ УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВУ?

До розділу "Просвіта"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ