Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

ЛАПІДАРНA ЛАТИНA

N
Nascuntur poetae, fiunt oratores
[наскунтур поете, фіунт ораторес]
Поетами народжуються, ораторами робляться.
Natura abhorret vacuum
[натура абхоррет вакуум]
Природа не терпить порожнечі
Nek plus ultra
[нек плюс ультра]
До крайньої межі; найкращий, неперевершений.
Nemo
[немо]
Ніхто
Ne quid nimis
[не квід німіс]
Нічого зайвого.
Nil admirari
[ніль адмірарі]
Нічому не слід дивуватися.
Nomen nescio
[номен несціо]
Імені не пам'ятаю; якась особа.
Nomina sunt odiosa
[номіна сунт одіоза]
Імена ненависні. (не будемо наводити імена).
Non bis in idem
[нон біс ін ідем]
Не двічі ж за те саме!
Non liquet
[нон ліквет]
Неясно
Non multa, sed multum
[нон мульта, сед мультум]
Не багато, але багато
Non possumus
[нон поссумус]
Не можемо, нема можливості.
Nosce te ipsum
[носце те пісум]
Пізнай самого себе
Nota bene (NB)
[нота бене]
Добре зафіксуй!
Nulla dies sine linea
[нуля дієс сіне лінеа]
Жодного дня без рисочки; ні дня без помітки
O
Obscurum per obscurius
[обскурум пер обскуріус]
(пояснити) незрозуміло за допомогою ще більш незрозумілого
Oculis, non manibus
[окуліс, нон манібус]
На погляд - не навпомацки (поверхнево)
Omnia mea mecum porto
[омніа меа мекум порто]
Все своє ношу з собою
O, sankta simplicitas
[о санкта сімпліцітас]
О свята простота! (Так мовив Ян Гус, охоплений багаттям, коли побачив, що бабуся підкидає у вогонь, на якому його спалювали, дрова).
O tempora, о mores!
[о темпора, о морес]
О часи, о звичаї!
Р
   
Panem et circenses
[панем ет цірцензес]
Хліба й видовищ.
Pars pro toto
[парс про тото]
Частину замість цілого
Pauca sed bona
[паука сед бона]
Небагато, але добре
Per aspera ad astra
[пер аспера ад астра]
Через тернії - до зірок
Pereat mundus,fiat philosophia
[переат мундус,фіат юстіціа]
Провалися весь світ, а правосуддя має здійснитися.
Per fas et nefas
[пер фас ет нефас]
Правдами й неправдами
Per leges licet
[пер легес ліцет]
По законам можна
Per se
[пер се]
Само по собі
Persona grata
[персона грата]
Бажана особа, особа, що користується повагою, офіційно визнана.
Periculum in mora
[перикулюм ін мора]
Небезпека в гаянні часу
Perpetuum mobile
[перпетуум мобіле]
Вічний двигун
Pia desiderata
[піа десідерата]
Благі бажання, благі наміри
Post factum
[пост фактум]
Після того, що вже пройшло
Post hoc, ergo propter hoc
[пост хок ерго проптер хок]
Після цього - отже внаслідок цього
Post hominum memoriam
[пост хомінум меморіам]
За межами людської пам'яті; з незапам'ятних часів
Primus inter pares
[прімус інтер парес]
Перший серед рівних
Pro aris et focis
[про аріс ет фоціс]
За вівтарі й домівки (Ціцерон про війну з нападниками).
Pro bono publico
[про боно публіко]
В ім'я суспільного блага
Pro domo sua
[про домо суа]
Відносно себе, в особистій справі.
Pro et contra
[про ет контра]
За і проти
Pro forma
[про форма]
Заради форми, формалістичне
Pro memoria
[про меморіа]
На згадку. Для нам'яті
Pro tanto
[про танто]
Відповідно.
Proprio motu
[пропріа ману]
Власноручно.
Punika fides
[пуніка фідес]
Карфагенська добропорядність (тобто віроломство).
     
Q
   
Qualis rex, talis grex
[кваліс рекс, таліс грекс]
Який цар, таке і його оточення.
Qualis vita, et mors ita
[кваліс віта, ет морс іта]
Яке життя, така смерть.
Quantum satis
[квантум сатіс]
Скільки потрібно.
Quasi
[квазі]
Ніби, начебто.
Qui pro quo
[кві про кво]
Одне замість іншого. Плутанина, непорозуміння.
Quo vadis
[кво вадіс]
Куди прямуєш?
Quod erat demonstrandum
[квод ерат демонстрандум]
Що й треба було довести.
R
Reductio ad absurdum
[редукціо ад абсурдум]
Звести до безглуздя
Repetitio est mater studiorum
[репетиціо ест матер студюрум]
Повторення - це мати навчання
Res nullius
[рес нулліус]
Річ, що нікому не належить; нічия річ
Restitutio ad integrum
[реституціо ін інтегрум]
Відновлення цілком, повністю
S
Salve!
[сальве!]
Будь здоров!
Salus populi suprema lex
[салюс популі супрема лекс есто]
Суспільне благо - найвищий закон
Sancta sanctorum
[санкта санкторум]
Святая святих
Sapienti sat
[сапієнті сат]
Для розумного досить (він розуміє з півслова)
Semper idem
[семпер ідем]
Завжди те ж саме
Silentium
[сіленціум]
Мовчанка, безмовність.
Similis simili gaudet
[сіміліс сімілі гаудет]
Схожі радіють.
Sine kura
[сіне кура]
Без турботи.
Sit venia verbo
[сіт веніа вербо]
З дозволу сказати.
Si vis amari, ama
[сi вiс амарi, ама]
Якщо хочеш щоб тебе любили, то ти мусиш (інших) любити
Si vis pacem, para bellum
[сі віс пацем, пара беллюм]
Якщо хочеш миру, готуйся до війни
Sic transit gloria mundi
[сік транзіт глоріа мунді]
Так минає слава земна
Sine ira et studio
[сіне іра ет студіо]
Без гніву й упередженості (Тацит)
Sint ut sunt, aut nоn sint
[сінт ут сунт аут нон сінт]
Хай або залишиться існувати таким, як є, або зовсім перестане існувати
Sit tibi terra levis
[сіт тібі терра левіс]
Хай тобі земля стане пухом (з промов на могилах)
Sponte sua
[спонте суа]
Добровільно; за власним бажанням
Status in statu
[статус ін стату]
Держава в державі.
Status quo
[статус кво]
Існуюче положення.
Status quo ante bellum
[статус кво анте беллюм]
Положення, яке існувало до війни.
Status quo ante
[статус кво анте]
Положення, що склалося на певний час.
Sub specie aeternitatis
[суб спеціє етерніта]
Під знаком вічності.
Summa summarum
[сумма сумаріум]
Сума сум, остаточний підсумок.
Suum cuique
[суум куікве]
Кожному належне
Т
Tabula rasa
[табуля раса]
Гладенька дощечка, щось чисте неторкнуте.
Tacito consensu
[таціто консенсу]
При мовчазній згоді.
Tedium vite
[тедіум віте]
Огида до життя.
Tempora mutantur et nos mutantur in illis
[темпора мутантур, ет нос мутамур ін ілліс]
Часи змінюються, а разом з ними змінюємося і ми
Terra incognita
[терра інкогніта]
Невідома земля, щось незвідане
Tertium nоn datur
[терціум нон датур]
Третього не дано, або - або, одне з двох
Testimonium paupertatis
[тестімоніум паупертатіс]
Свідоцтво про убогість; свідоцтво для придуркуватих.
U
Ultra
[ультра]
Зверху, вищий ступінь
Urbi et orbi
[урві ет орбі]
Селищу й світу. До загальної уваги.
Utile dulci miscere
[утіле дульці місцере]
Поєднувати приємне з корисним.
Ut supra
Як було сказано раніше
V
Vade mecum
[ваде мекум]
Йди зі мною (про кишеньковий довідник, записник)
Vae victis
[ве віктіс]
Горе переможеним
Veni, vidi, vici
[вені, віді, віці]
Прийшов, побачив, переміг. Цими словами Юлій Цезар повідомив римському сенату про свою перемогу над ворогом
Verba magistri
[верба магістрі]
Слова вчителя, слова авторитетної людини
Vincere aut mori
[вінцере аут морі]
Перемога або смерть
Viribus unitis
[вiрiбус унітіс]
Об'єднаними зусиллями
Vitam impendere vero
[вітам імпендере веро]
Життя присвячувати правді
Volens nolens
[волєнс нолєнс]
Волею-неволею
Volentem ducunt fata, nolentem trahunt
[волєнтем дукант фата, нолєнтем трахунт]
Бажаючого доля веде, непокірного тягне
Vox populi, vox dei
[вокс популі - вокс деі]
Глас народу - глас Божий

До І частини

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ