Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки
Розкрита таємниця первородного гріха - недосконалості людини,
на біохімічному та генетичному рівнях.
Людина отримала реальну можливість
свого спасіння через свідоме усунення його першопричини.
«Всією суттю своєю я признаю Закон Божий,
але в моєму тілі діє інший закон.
Цей закон веде війну проти Закону мого Розуму
 і робить мене заручником закону гріха,
який діє в органах мого тіла.
Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерті?»
Павло до римлян 7:22-24
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Главі Католицької Цeркви й Ватикану
Папі Римському Івану Павлу ІІ

Ваше Преосвященство!

Воля Господа Нашого є на цей лист, адже його зміст торкається події космічного масштабу - перемоги Розуму над смертю, добра над злом.

Ця подія готувалась впродовж всього існування людства. Тому головною ареною, як і дієвою особою є сама людина, її роздвоєність між двома еволюційними етапами, а відтак - між двома рівнями своєї досконалості.

1.  Наступним, як Боголюдини, де функція Розуму - головна функція життєзабезпечення організму людини, яка реалізується через енергоречовинний обмін з біосферою та захист від космопланетарних катаклізмів - закономірного слідства розвитку Всесвіту, буде використана на рівні, майже 100 %. Причому, важливо усвідомити, що саме функція Розуму, як вища форма інстинкту самозбереження є єдиною ознакою Богоподібності людини і визначає її Спасительську місію.

2.  Попереднім, як людини примітивної і недосконалої, де еволюційно сформована функція Розуму і на сучасному етапі досягла рівня свого використання в процесі життєзабезпечення - не більше 2 %.  Причому, недопустимо низький рівень вказує на надто низьку досконалість сучасної людини, а отже і неминучу її гибель.

Саме таким, надто недосконалим, а відтак, з успадкованим первородним гріхом, людство ввійшло в третє тисячоліття. І, як слідство, сучасний етап його розвитку супроводжується постійним і значним посиленням кризових явищ: голоду, холоду, духовного спустошення особистості, руйнування психіки, невиліковних хвороб, екологічних катастроф, нахабної злочинності на всіх рівнях, работоргівлі, руйнівних локальних воєн, реальної загрози виникнення термоядерного планетарного конфлікту. Знищені багато видів рослинного і тваринного світу материків та Світового океану, порушений озоновий шар планети, активно забруднюється навколоземний космічний простір. Ми деградуємо, тобто реально переступили межу, за якою почався незворотний процес загибелі людини як біологічного виду. Саме тепер, як ніколи раніше, перед людством стоїть кардинальне питання всесвітнього значення: існувати або загинути.
Усвідомлення неминучості смерті змушує людство шукати першопричину її, а відтак і шляхи свого спасіння.
Загальноприйнято, що першопричиною людської трагедії є нестача енергосировинних ресурсів планети і, насамперед, харчових.

У відповідності із заключним документом, Конференція ООН по навколишньому середовищу та розвитку, 1992 року, в Ріо-де-Жанейро, засвідчила, що 1 млрд. населення планети, а це є мешканці розвинених держав, в 1989 році володів майже 83 % планетарного продукту. Сьогодні той же - 1 млрд. населення володіє майже 90 % планетарного продукту, тоді, як решта - 5,5 млрд. людей, тільки - 10 %.

Гіперексцентричний перерозподіл планетарного продукту обумовив катастрофічно нестійкий стан земної цивілізації, який є на межі соціального вибуху, а отже, і біологічного колапсу.

Не буду вдаватись до детального аналізу уже розроблених концепцій «спасіння» людства розвиненими державами, але про деякі варто згадати, зокрема:

1. Концепції «золотого мільярда» в відповідності з якою право на Життя надається лише 1-му млрд. і лише багатим землянам, решта - 5,5 млрд., що без засобів існування, а відтак і без права на Життя;

2. Концепція анабіозу «зайвих» - більш ніж 5,5, мільярдів землян на час за який наука знайде гарантовані шляхи їх виживання;

3. Концепція клонування - вегетативного розмноження людини, тобто тиражування багатих, а отже, найбільш агресивних та хижих індивідів з метою продовження їх Життя;

Всі концепції «спасіння» цивілізації, що запропонували розвинені країни є неспроможні, антигуманні і нелюдяні, тому що вилучають дію головних факторів еволюції живої речовини: природного добору, мінливості та спадковості, а тому є тільки каталізаторами інволюції, тобто незворотного процесу гибелі цивілізації.

Чи має людство шанс на своє спасіння? Так, має!

Моє бачення першопричини незворотного процесу гибелі цивілізації і шляхів її спасіння грунтується на науковому дослідженні геокосмічних закономірностей виникнення та розвитку живої речовини, її вищої організації - людини соціальної.

Наукове дослідження проведено у відповідності з розробленою науковою теорією космогонії на електродинамічній основі. Обгрунтовано закономірності в послідовності, взаємообумовленості та єдності геокосмоплазмохімічних процесів головних етапів та стадій геокосмічної еволюції:

- неорганічного - ентропійного, обумовленого протонно-електронною плазмою - головною складовою Всесвіту;
- органічного - антиентропійного, обумовленого водою в рідкому стані.

На основі детального дослідження дерева Життя, тобто основних етапів геокосмічної еволюції живої речовини, її вищої організації - людини соціальної, зроблено висновок, що всі загальнолюдські проблеми, зокрема, соціально-політичні (правила нагромадження та розподілу засобів існування, передусім, продуктоів харчування у суспільстві); соціально-економічні (правила добування суспільством засобів існування, передусім, їжі, при цьому гроші є мірилом і еквівалентом); медико-біологічні (причина старіння організму, невиліковних хвороб та передчасної смерті після 50...80 років життя) і біокосмічні (надто мала тривалість життя людини, неспроможність людини здійнити вихід за межі Землі на тривалий термін), які сформували незворотний процес гибелі людства, породжені однією загальною причиною - недосконалістю людини в енергоречовинному обміні з біосферою, яка зумовлена винятково гетеротрофною - твaринною формою харчування.

Саме людина, недосконала в енергоречовинному обміні з біосферою є найбільш агресивною, найбільш хижою шлунковою істотою в Природі, і, знаходячись на вершині харчових ніш всього живого на сьогоднішній день, практично вичерпала їх, чим і обумовила незворотний процес власної гибелі та гибелі всього живого.

Цей науковий висновок надає можливість отримати відповіді на два сакраментальні запитання людства: «В чому суть первородного гріха - катастрофи людини космічного масштабу?» та «Як звільнитись від первородного гріха і здобути безсмертя?»
Людина створена Богом після всього уже створеного, як вінець творіння і його володар.
І даровані людині були вічні умови життя в раю Еден з свободою вибору своїх дій.
Фактично рай Еден був середовищем, тобто біосферою для існування людини. Саме його середовище формувало енергоречовинний обмін на принципі антиентропії, завдяки якому організм людини не був підвласним процесу старіння, а відтак і смерті. Це означає, що людина, в раю Еден, при життєзабезпеченні не чинила антропогенного тиску на середовище. Між ними існувала повна гармонія, а це вказує на надто високий - Божественний рівень досконалості наших прабатьків.
Таким чином, в раю Еден була така  їжа, мінеральний склад якої був якісно і кількісно збалансований з мінеральними потребами організму людини на генетичному рівні. Це означає, що вона в своєму складі не мала речовин, навіть їх атомів, які не притаманні процесам метаболізму. Отже була відсутня причина старіння організму людини, хвороб та смерті - людина мала безсмертя.

Але відбулась катастрофа. Людина відмічена великими дарами Божими переступила волю Свого Творця, Отця і Подавця всіх благ - і неминуче втратила блаженство. Людина пала - і пала вся природа з нею. Це була катастрофа космічного масштабу, завершальним фіналом якої є сучасний незворотний процес гибелі людства планети Земля, очевидцями і учасниками якого є кожний із нас.

У відповідності з Святим Письмом в раю Еден існувало два рівня енергоречовинного обміну людини з середовищем, а відтак, і дві харчові ніші:

1. Від дерева Життя, плоди якого формували найвищу харчову нішу людини що забезпечувала вічні умови життя;

2. Від дерева Пізнання добра і зла, плоди якого формували щаблем нижчу - тваринну харчову нішу, що спричинила старіння організму людини, а відтак, і її смерть.

І це не випадково, адже кожний наступний еволюційний етап живої речовини тісно пов’язаний з попереднім, виключно через енергоречовинний обмін з біосферою, тобто через харчову нішу. Ця спадкоємність є стрижнем в еволюції живої речовини, адже значно збільшує можливість виживання більш досконалих видів в разі втрати ними своєї харчової ніші.
Вона стверджується, передусім, антропологічною (фізичною будовою організму) та функціональною (розмноженням та харчуванням) спорідненістю між людиною і твариною.

Науковий аналіз, тобто процес Пізнання геокосмічних закономірностей енергоречовинного обміну людини з біосферою на двох її споріднених еволюційних етапах: наступному та попередньому показує вражаючий рівень недосконалості між ними, а відтак і на існуючий рівень між ними добра і зла.

З’ївши грубу - тваринну їжу з дерева Пізнання добра і зла наші пробатьки, таким чином, ввімкнули еволюційно споріднену - запасну, тваринну систему її травлення: від язика, ротової порожнини через шлунок і до прямої кишки. Всього майже 12 м. Це і є саме той змій, який спокусив наших прабатьків і продовжує донині спокушати кожного із нас.

Наші прабатьки стали наркоманами їжі, а отже і заручниками шлунку, позбавили себе, таким чином, вищого дару Творця - свободи, головної умови власного удосконалення, а відтак, і руху по еволюційній драбині вверх - до дерева Життя, до безсмертя.
Відтак, Розум, як єдиний признак нашої Богоподібності, що призначений для реалізації Спасительської місії - самозберігаючої функції людини, від тоді і до сьогодення використовується нею як інструмент добування їжі, причому, шляхами найменшої витрати внутрішньої енергії, що спонукає людину застосовувати його ще і як прикриття своєї агресивної та хижої суті. Це формує витоки хитрості людини.

Загальновідомо, що рівень використання функції Розуму в життєзабезпеченні сучасної людини не перевищує 2 %. Фактично це є показник коефіцієнта корисної дії людини як біологічної системи по відношенню до біосфери, низький рівень якого вказує на неминучість її загибелі.
Він засвідчує, що людина в процесі своєї господарської діяльності (направленої виключно на процес добування їжі і комфорт), з кожних 100 кг добутого будь-якого металу, мінералу, ядерного палива, синтезованих хімічних речовин - 98 кг розсіюється по поверхні планети, при цьому значно зменшується її ентропія через забруднення повітря, води, грунту, і тільки 2 кг використовується в процесі добування засобів існування - їжі і комфорту.
Розсіяні хімічні речовини неминуче, головним чином з їжею, водою і повітрям, потрапляють в організм людини. Закономірності біохімічних процесів живої речовини вказують на повну біологічну несумісність з ними. І як наслідок - значне збільшення швидкості ентропійних процесів (зашлакування - окаменіння) на мембрані клітини і в міжклітинному просторі, що неминуче призводить до руйнації на клітинному рівні, а отже,  невиліковних хвороб, ранньої старості і передчасної смерті.

Причому, людина з переходом на тваринну форму харчування, а отже і тваринну систему її травлення потрапила ще і під жорстку дію двох природних протиріч.

1.  Протиріччя спричинене дією антиентропійного принципу, який є основою розвитку живої речовини. Суть його полягає в тому, що жива речовина від одноклітинного організму і до людини при життєзабезпеченні, що здійснюється виключно через процес постійного добування їжі, природно повинна мати мінімальні витрати своєї внутрішньої енергії.
Внутрішня енергія кожної біологічної системи закономірно має постійно накопичуватись задля реалізації головної функції живого - розмноження. Це протиріччя спричиняє саму мерзотну людську ваду - лінощі, а отже, і злочин, як незаконну дію привласнення чужого продукту що коїться в самих різних формах: від шахрайства, корупції до розбою, як індивідуального, групового так і на рівні держави. Лінощі є також і причиною недосконалості людини, що неминуче, як слідство, породжує ще і такі людські вади як гординя, заздрість, гнів, нечистота, захланність.

2.  Протиріччя зіткнення між інстинктом розмноження - головною функцією живого і потребою в їжі та просторі як фатальне і непримириме протиріччя між свободою та потребою.

Тут важливо вказати на закономірну тенденцію, відповідно до якої витрати енергії на добування їжі постійно збільшуються через зменшення її кількості в Природі, та неухильне і значне збільшення населення на планеті.

На цю закономірність ще в 1798 році вказував Томас Мальтус. Він продемонстрував закономірні наслідки цього протиріччя. Згідно з обєктивно існуючими законами кількість населення планети збільшується в геометричній прогресії, а добування їжі - головної умови його життєзабезпечення - в арифметичній.

Усунення диспропорції відбувається за законами Природи (хвороби, епідемії, холод, голод) і за рахунок соціальних дій (злигодні, рабство, грабунки, війни). Весь трагізм людської історії - на шляхах добування їжі. Фактично війна є закономірним процесом природного добору в межах єдиного недосконалого, а тому нерівноваженого біологічного виду - Homo Gastros Faber - людини як майстра шлунку за ознаками агресивності та хижості. І ось чому протягом усього свого існування людство супроводжують війни. Людина при цьому спрямовує свою діяльність винятково на удосконалення знаряддя вбивства, постійно дистанцюючись від жертви. Слід памятати, що вперше вбили кісткою, потім - каменем, списом, стрілою, вогнепальними пристроями різноманітної дії та сили. Епохальним для людства став 1945 рік, коли було випробувано найстрахітливішу зброю - ядерну. Від чого людина тікала до того і прийшла.

В нашу ядерну добу через постійне збільшення кількості населення планети (тепер понад 6,5 млрд.) на тлі далекосяжних смертельних наслідків чорнобильської катастрофи політики під страхом реальності смерті усвідомлюють, що спроби усунути диспропорцію за допомогою війни ядерними засобами рівнозначні глобальній загибелі. Тому людство з метою скорочення диспропорції, одже, й імовірності виникнення ядерної війни, змушене арифметичну пряму - символ добування їжі - піднімати стрімкіше. Це означає значне збільшення кількості їжі, яке може бути досягнуте за рахунок значного нарощування техногенних і енергоємних способів її добування. Все це, зрозуміло, призводить до екологічних катастроф (повільної смерті), внаслідок чого втрачається основа основ - дітородна функція жінки. Посилюються процеси деградації суспільства внаслідок застосування наркотичних засобів (чай, кава, спиртні напої, наркотики і т.п.) з метою зняття невласних, постійно зростаючих техногенних навантежень на Розум при добуванні їжі.

Повертаючись до часу, місця та винуватців скоїння первородного гріха - злочину космічного масштабу, варто вказати, що всі вони понесли заслужену кару,  причому на рівні дії її слідств, людство, а відтак, кожний із нас несе і донині.

«І до змія сказав господь Бог: «За те що зробив ти оце, то ти проклятий над усю худобу, і над усю звірину польову. На своїм череві будеш плазувати і прах ти істимеш у всі дні свого життя».
Буття 3:14

Дійсно, єдиний біологічний вид в Природі, недосконала людина уживає задля їжі прах, тобто труп, як непотріб що розпадається під дією природних чинників та штучно створених високих температур і хімічної обробки. Медично-біологічні наслідки від уживання такої їжі добре відомі: старіння організму, виникнення та розвиток хвороб, а відтак, і передчасна старість та смерть.

«До жінки промовив: «Помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш дітей, і до мужа твого пожадання твоє - а він буде панувати над тобою».
Буття 3:16

Старіння організму людини є смертельною розплатою за опанування нею чужої, менш якісної харчової ніші. Саме на це вказує вирок жінці. Адже загально відомо, що молода жінка народжує значно легше і з меншим болем в порівнянні з більш літньою. І це викликано, передусім, рухомістю тазостегневих суглобів, яка залежить тільки від рівня їх окам’яніння, тобто від рівня ентропії як закономірного слідства старіння організму. А дискримінація жінки на планетарному рівні як найогидніша соціальна несправедливість є підтвердженням здійснення другої частини її вироку. Таким чином дія цього вироку віддзеркалює весь комплекс медико-біологічних, соціально-економічних та соціально-політичних проблем незворотного процесу гибелі людства.

«І до Адама сказав Він: «За те що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи: «Від нього не їж»,  - проклята через тебе земля». Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя».
Буття 3 : 17

Вирок, який доведено через чоловічу стать в основному є зрозумілим. Адже в ньому дуже чітко віддзеркалено весь історичний комплекс соціально-політичних та соціально-економічних проблем, що сформував незворотній процес гибелі людства.
Але надто важливим є звернути увагу на першу, а відтак, найголовнішу чоловічу провину - «За те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева...». Саме ця провина визначає чоловічу причепність, як головну, в скоїнні первородного гріха, в відповідності до його функціональної належності.

Майже вся еволюційна драбина біологічних видів, включаючи людину, створена за двостатевим признаком. В його основу покладено жорсткий розподіл функцій життєзабезпечення з метою досягнення біологічними видами максимальних можливостей на виживання в суворих умовах природного добору. Причому репродуктивну функцію - головну функцію живого, несе жінка, а тому вона є Берегинею вселенського коду Життя, а відтак, найдосконалішою біокосмічною системою. Чоловік є її життєутворюючим та життєзабезпечуючим чинником.

Головна функція чоловіка є Спасительська, тобто самозбереження людини як біологічного виду. Це означає, що саме чоловік повинен забезпечити умови виживання плоду жінки - дитини - людини - людства, причому:

- дитини на рівні сім’ї, як батько;
- людини на рівні держави, як президент;
- людства на рівні планети Земля, як Боголюдина.

Спасіння та збереження Життя людини є можливим при виконанні умови забезпечення неперервності її енергоречовинного обміну з біосферою шляхами найменшої витрати внутрішньої енергії. Це означає, що кожна людина, без винятку, повинна мати доступ до харчової ніші, який забезпечує виключно чоловік.
А тому, саме Адам, як представник чоловічої статі є головним винуватцем в скоїнні первородного гріха - злочину космічного масштабу за ознакою невиконання прописаних Творцем за ним функціональних обов’язків. Причому, злочин скоїно при обставинах що збільшують його провину, адже він особисто був попереджений Богом про це.

«Але з дерева Пізнання добра і зла - не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!»
Буття 2 : 17

І в наш час, коли наслідки дії первородного гріха привели людство і все живе планети на межу біологічного колапсу, це звинувачення залишається в силі і донині кожній особі чоловічої статі.
Фактично, незворотний процес гибелі людства - це слідство невиконаного чоловічого функціонального обов’язку, а відтак, є саме чоловічим злочином перед Богом, життям та жінкою.
А тому звертаючись до Господа нашого через молитву ми маємо до нього лише три прохання. Всі вони направлені на наше очищення від первородного гріха. Але, передусім, ми його просимо про найголовніше - про їжу, тобто про свою природну харчову нішу: «Хліб наш насущний дай нам на кожний день». Ми просимо саме той хліб, який є для нас як життєнеобхідний абсолют. Ми просимо саме той хліб, який був в раю Еден, тобто від дерева Життя.Хліб який забезпечить людині найвищу досконалість у взаємостосунках з біосферою, а одже, гармонію її тіла і душі. Це хліб євхаристії, який позбавить організм людини від старіння що засвідчить досягнення людиною вищого рівня земного досконалення - рівня Боголюдини, а відтак, і причетність до Ісуса Христа. В тому і є головний задум Творця.

«Не турбуйтесь про тимчасову їжу, трудіться краще задля їжі що забезпечить життя вічне, яку Син Людський хоче дати і вам. На ньому знак Божого благословіння».
Івана 6 : 27

На основі наукового з’ясуваня природи первородного гріха - недосконалості людини в енергоречовинному обміні з біосферою, який спричинив незворотний процес гибелі людства запропоновано шлях спасіння через свідоме усунення його першопричини.

ЗАПРОПОНОВАНИЙ ШЛЯХ СПАСІННЯ
грунтується на науковій концепції активної еволюції, у відповідності з якою ми, усвідомлюючи неминучість своєї загибелі, змушені перш за все, з метою власного порятунку, а отже і цівілізації, усунути її першопричину через свідоме відтворення на основі накопичених Знань впродовж всього існування людства, принципово нової невичерпної харчової ніші, в основі якої лежить природно генетичний енергоречовинний обмін живої речовини з біосферою, тобто автотрофного харчування (по Вернадському), як єдиного гаранта умови виживання необмеженої кількості населення планети.

«Слухайте всі у кого є вуха! Послухайте, що Дух говорить церквам. Переможцеві Я дам право їсти з дерева життя, яке росте в раю Божім».
Об’явлення 2 : 7

Усунення першопричини людської недосконалості в енергоречовинному обміні через заміну форми харчування є активним здійсненням подальшого якісно вищого - ноосферного етапу в геокосмічній еволюції людини, який забезпечить їй як біологічному виду, безсмертя. Свідома зміна енергоречовинного обміну закономірно і неминуче приведе до еволюційного слідства - преображіння людини, тобто до функціонального досконалення її організму, а відтак і до якісних змін на антропологічному рівні:

- значно збільшиться рівень якості Розуму, що сформує визначальну умову ноосферного етапу в еволюції Боголюдини, а це означає, що функція Розуму реалізовуватиметься за єдиним природним призначенням - свідоме забезпечення гармонії з геокосмічним середовищем через постійне удосконалення енергоречовинного обміну на принципі антиентропії, забезпечуючи, передусім, його неперервність - головну умову людського безсмертя;
- значно зменшиться кількісний показник фізіологічної можливості функції розмноження;
- значно збільшиться тривалість життя.

Автотрофне природно генетичне харчування стане єдиним і надійним засобом лікування хвороб нашого часу: раку, серцево-судинних, остеохондрозу, алергії, СНІДу и т.д., тому що позбавлятиме первопричини їх виникнення та розвитку.
Вперше людство буде мати можливість активного і значного омоложення організму.
Зникне голод, а з ним і людське хижацтво, агресивність, ненависть, а отже і загроза виникнення термоядерного планетарного конфлікту, не буде екологічних катастроф і їх наслідку - невиліковних хвороб. Людина стане досконалою космічною істотою, часткою соціально-космічної суспільно-природної системи з єдиною мовою - мовою того народу, який відкриє людству шлях спасіння і безсмертя.
Вперше природний добір досконалого людства буде відбуватись за головним признаком якості людини - по рівню Розуму.

«І не ввійде до нього ніщо нечисте, а ні той, хто чинить гидоту й неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця».
Об’явлення 21 : 27

Науковий проект «Автотрофне природно генетичне харчування - шлях до порятунку цивілізації» на біохімічному і генетичному рівнях розроблений і вимагає невідкладної, і, найголовніше, гуманної реалізації, поки маємо час.

«І сказав він мені: «Сталося! Я Альфа й Омега, Початок і Кінець! Тому, хто мучиться від спраги, Я дам пить даром із джерела води життя».
Об’явлення 21 : 6

Реалізація автотрофного природно генетичного харчування в своїй основі має відтворити природно генетичний енергоречовинний обмін перших етапів розвитку живої речовини на принципі антиентропії. Це означає синтез біогенної речовини з неорганічних  природних речовин з мінімальними енергетичними витратами, а відтак і з мінімальним антропогенним тиском на біосферу.
Добова потреба людини в біогенній речовині для повноцінного життєзабезпечення складатиме 30 - 35 грамів тоді як промислові можливості її синтезу практично необмежені. Саме на це добування від природи через тваринну систему травлення, саме оцих 30-35 грамів біогенної речовини на щодобове життєзабезпечення, від народження до смерті, від ранку до ночі, витрачається майже вся енергія кожної людини, що і формує її в головну геологічну силу планети з коефіцієнтом корисної дії не більше 2 %, яка і спричиняє всі загальнолюдські проблеми, а відтак - незворотний процес гибелі недосконалого людства.

Подальше існування людства як біологічного виду можливе тільки за умови здійснення активної еволюції через свідоме удосконалення свого енергоречовинного обміну з біосферою, тобто через свідоме позбавлення від первородного гріха.
Іншого шляху спасіння людства і біосфери планети - нашого дому - в живому просторі Космосу, - просто не існує.

«Дух і невіста говорять: «Прийди!» Нехай і всі хто чує, тоже кажуть: «Прийди!» Всі кого мучить спрага, прийдіть! Всі, хто хоче, беріть даром дар - воду життя!».
Об’явлення 22 : 17

Ваше Преосвященство!

Усвідомлюючи велику відповідальність перед Богом і Життям, перед людьми всіх поколінь і майбутнім планети за якнайшвидшу та гуманну реалізацію головного загальнолюдського наукового проекту «Автотрофне природно генетичне харчування - шлях до порятунку цивілізації» прошу благословити гуманний шлях свідомого позбавлення людини від первородного  гріха, через виконання головного загальнолюдського наукового проекту «Автотрофне природно генетичне харчування - шлях до порятунку цивілізації» як гідного дарунка людства до Двотисячоліття Різдва Христового.

Вклоняюсь. Laudatur Cristus

Віктор ЛУЦЮК,
академік Російської Академії Природничих наук,
aвтор наукового проекта «Автотрофне природно генетичне харчування - шлях до порятунку цивілізації»

21 червня 2001 р.

вул. Хрустальова, буд.75, п.2
Севастополь
Україна
99040
тел. (0692) 441-158
E-mail:slovo@bios.iuf.net

 

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ