Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРK Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Прес-реліз

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ ПРО МУСТАФУ ДЖЕМІЛЄВА

У вівторок 12 жовтня 2010 р. в Кримськотатарській республіканській бібліотеці імені Ісмаїла Гаспринського пройшла презентація книги Миколи Семени «Мустафа Джемілєв: Людина, яка перемогла сталінізм» (проект журналу «Кримськотатарське питання», Кримський Незалежний центр політичних дослідників і журналістів, видавництво “Доля”).
Як розповів на презентації ініціатор видання Володимир Притула, ця книга – історико-політичного нарис про Мустафу Джемілєва – найвідомішого у світі кримського татарина, лідера кримськотатарського національного руху, багатолітнього голову Меджлісу кримськотатарського народу, колишнього дисидента, політв‘язня і правозахисника, лауреата багатьох міжнародних премій, кавалера Ярослава Мудрого, народного депутата України 3, 4, 5 і 6 скликань. Можна ще довго перераховувати його досягнення і статуси, але важливо акцентувати – це книга про про чоловіка складної долі, який пройшов через тюрми і табори, віддав десятки років життя боротьбі з несправедливістю, про людину, яка боролася і перемогла сталінізм – все це про Мустафу Джемілєва, у світі більше відомого як Мустафа Кирим-оглу – Син Криму.
Автор цього історико-політичного нарису – один з кращих кримських журналістів Микола Семена, відомий за публікаціями в газетах «Известия», «Дзеркало тижня», «День» та інших вітчизняних і закордонних виданнях. Він редагував районні, обласні і міжнародні газети на Запоріжжі та в Криму, співпрацював з Бі-Бі-Сі, працював у прес-службі кримського уряду, є співавтором низки книг і досліджень, заслужений журналіст України.
У книзі показано життя видатного антирадянського дисидента на широкому тлі історії СРСР, історії Росії, України та історії кримськотатарского національного руху. У центрі сюжетної лінії книги – протистояння «слабкої» людини, яка стає сильною, створивши широкий національний рух, і найкривавішого в історії світу тоталітарного режиму – сталінізму, та показано механізми, за якими люди, громадяни, національний рух перемагають тоталітаризм взагалі та сталінізм конкретно.
Автор розкрив сутність і зміст процесів десталінізації на пострадянських просторах. Микола Семена вперше показав діалектичний зв’язок таких явищ як сталінізм і сепаратизм. Він уперше в аналітичній літературі в Криму, в історіографії кримськотатарського національного руху спробував проаналізувати спорідненість і відмінності між двома течіями національного руху кримських татар – ОКНР та НРКТ.
У книзі зроблена спроба зрозуміти та передбачити перспективи відносин кримськотатарського народу з європейськими структурами, світовими і міжнародними організаціями. І знову ж таки вперше зроблена спроба проаналізувати перспективи відносин кримськотатарського національного руху та практиків і теоретиків з Партії регіонів – партії влади, яка зараз активно взаємодіє з національними, культурно-національними та політичними структурами кримських татар.
Книга ілюстрована фотографіями з архівів Мустафи Джемілєва, Миколи Семени, Володимира Притула, до неї також увійшов фотонарис відомої кримської фотохудожниці Леньяри Абібулаєвої «Мустафа Джемілєв у Бахчисараї».

Кримський Незалежний центр політичних дослідників і журналістів

Пресс-релиз

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О МУСТАФЕ ДЖЕМИЛЕВЕ

Во вторник 12 октября 2010 г. в Крымскотатарской республиканской библиотеке имени Исмаила Гаспринского прошла презентация книги Николая Семены «Мустафа Джемилев: Человек, победивший сталинизм» (проект журнала «Кримськотатарське питання», Крымский Независимый центр политических исследователей и журналистов, издательство “Доля”).
Как рассказал на презентации инициатор издания Владимир Притула, эта книга – историко-политический очерк о Мустафе Джемилеве – самом известном в мире крымском татарине, лидере крымскотатарского национального движения, многолетнем председателе Меджлиса крымскотатарского народа, бывшем диссиденте, политзаключенном и правозащитнике, лауреате многих международных премий, кавалере Ярослава Мудрого, народном депутате Украины 3, 4, 5 и 6 созывов. Можно еще долго перечислять его достижения и статусы, но важно напомнить – эта книга о человеке сложной судьбы, прошедшем через тюрьмы и лагеря, отдавшем десятки лет жизни борьбе с несправедливостью, о человеке, боровшемся и победившем сталинизм – все это о Мустафе Джемилеве, в мире больше известном как Мустафа Кырым-оглу – Сын Крыма.
Автор данного историко-политического очерка – один из лучших крымских журналистов Николай Семена, известный по публикациям в газетах «Известия», «Зеркало недели», «День» и других отечественных и зарубежных изданиях. Он редактировал районные, областные и международные газеты в Запорожье и Крыму, сотрудничал с Би-Би-Си, работал в пресс-службе крымского правительства, является соавтором ряда книг и исследований, заслуженный журналист Украины.
В книге показана жизнь выдающегося антисоветского диссидента на широком фоне истории СССР, истории России, Украины и истории крымскотатарского национального движения. В центре сюжетной линии книги – противостояние «слабого» человека, который становится сильным, создав широкое национальное движение, и самого кровавого в истории мира тоталитарного режима – сталинизма, а также показаны механизмы, с помощью которых люди, граждане, национальное движение побеждают тоталитаризм вообще, и сталинизм конкретно.
Автор раскрыл сущность и содержание процессов десталинизации на постсоветских пространствах. Николай Семена впервые показал диалектическую связь таких явлений как сталинизм и сепаратизм. Он впервые в аналитической литературе в Крыму, в историографии крымскотатарского национального движения попытался проанализировать родственность и отличия между двумя течениями национального движения крымских татар – ОКНД и НДКТ.
В книге сделана попытка понять и предусмотреть перспективы отношений крымскотатарского народа с европейскими структурами, мировыми и международными организациями. И снова же впервые сделана попытка проанализировать перспективы взаимоотношений крымскотатарского национального движения и практиков и теоретиков из Партии регионов – партии власти, которая сейчас активно взаимодействует с национальными, культурно-национальными и политическими структурами крымских татар.
Книга иллюстрирована фотографиями из архивов Мустафы Джемилева, Николая Семены, Владимира Притулы, в нее также вошел фотоочерк известной крымской фотохудожницы Леньяры Абибулаевой «Мустафа Джемилев в Бахчисарае».

Крымский Независимый центр политических исследователей и журналистов

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ