Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Леонід Залізняк
ВІД СКЛАВИНІВ ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

ЛІТЕРАТУРА

Алексеева Т.И. Етногенез восточних славян по данним антропологии.-М.,1973.
Баран В.Д. Ранні слов’яни між Дністром і Прип’яттю.-К.,1972.
Баран В.Д. Становлення ранньосередньовічних слов’янських культур та основні шляхи розселення слов’ян //  Записки НТШ.-Львів, 1993.- Т.ССХХУ.
Баран В.Д., Терпиловський Р.В.,Козак Д.Н.Походження слов'ян.-- К, 1991.
Баран В.Д., Гороховский Е.Л., Магомедов Б.В. Черняховская культура и готская проблема // Славяне и Русь.-К.,1990.
Баран В.Д. Місце Західної Волині у процесах гото-слов’янських відносин // Полісся: мова, культура, історія.-К.,1996.
Белинский В. Сочинения. -- т.ІІ. -- Птб, 1900. -- с.359.
Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. -- М., 1991.
Березкин Ю.Е. Инки. Исторический опыт империи. Л., 1991.
Бірбрауер Ф. Готи в І-УІІ ст.: територія розселення та мандрівні шляхи за археологічними джерелами // Археологія.-1995.-№ 2.
Брайчевський М.Ю. Конспект історії України // Старожитності. 1991.--№1.
Винокур Й. Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя ІІ-У ст.-К.,1972.
Гринблат М.Я. Белорусси.-Минск, 1968
Грушевський М.С. Анти. //  Записки НТШ.-Львів,1898.-Т.ХХІ.- к.1.
Грушевський М.С. На порозі нової  України.-К.,1918.
Грушевський М.С. Звичайна схема "руської" історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства // Вивід прав України. -- Львів, 1991.
Грушевський М.С. Історія України-Руси. -- т. І -- ІІІ. -- К., 1991 -- 1993.
Давня історія України.- Т.І та ІІ.- К.,1995.
Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України // Україна: наука і культура. -- К., 1993.
Дорошенко Д.І. Нариси історії України. -- Львів, 1991.
Ендик Р. Антропологія українців // Географія української та суміжних земель. -- т.І. -- Львів, 1938.
Ефименко А.Я. История украинского народа. -- К., 1990.
Зализняк Л. Охотники на северного оленя Украинского Полесья епохи финального палеолита.-К.,1989.
Зализняк Л.Л. Население Полесья в мезолите.- К.,1991.
Залізняк Л.Л. Чи були запорожці європейськими лицарями? // Старожитності. -- 1991. -- №4.
Залізняк Л.Л. Україна і Росія. Різні історичні долі. // Старожитності. -- 1991. -- №10.
Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. -- К., 1994.
Залізняк Л.Л. Україна в Російській імперії. -- К., 1994.
Залізняк Л.Л. Походження українського народу  // Матеріали до української етнології.- Вип.І(4).- К.,1995.
Залізняк Л.Л. Україна між Європою й Азією  // Наука і суспільство.- № 9,10.-1995.
Залізняк Л.Л. Походження українського народу.-К.,1996.
Залізняк Л.Л. Давньоруська народність: імперський міф чи історична реальність //  Пам’ять століть.-1996.-№2.
Залізняк Л.Л. Етногенез українців, білорусів та росіян  // Пам’ять століть.- 1997.- №4.-С.2-13.
Залізняк Л.Л. Україна в системі світових цивілізацій // Пам’ять століть.- 1997.- № 1.-С.4-10.
Ісаєвич Я. Початок державності і ранні етапи формування східнослов'янських народів. // Етнічна самосвідомість: національна культура. -- К., 1991.
Ісаєвич Я. Походження українців: історіографічні схеми і політика  //  Матеріали до української етнології.-Вип.1(4).- К.,1995.
 

Иллич-Свитич В.М. Древнейшие европейско-семитские язиковие контакти //Проблеми индоевропейского язикознания.-М., 1964.
Карамзин Н.М. Предания веков. -- М., 1988.
Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. -- М., 1987.
Козак Д.Н. Пшеворська культура у Верхньому подністров’ї і Західному Побужжі.-К.,1984.
Кременецкий К.В. Палеоекология древнейших земледельцев и скотоводов Русской Равнини.- Москва, 1991.
Криворотов В. Вехи. Взлеты и падения особого пути России // Знание -- сила. -- 1990. -- № 8 -- 9.
Кримський А. Українська мова, звідки вона взялася і як розвивалася. // Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови. -- К., 1922.
Літопис Руський.-К.,1989.
Мавродин В.В. Образование древнерусского государства и формирование древнерусской народности. - М., 1971.
Мавродин В.В. Происхождение русского народа. - Л., 1978.
Магомедов Б.В. Черняховская культура Северо-Западного Причерномор’я.- К.,1987.
Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. -- К., 1992.
Моця О.П. Населення Південно-Руських земель ІХ-ХІІІ ст.- К.,1993.
Ніколаєва Т., Щербій Є. Народний одяг // Культура і побут населення України. -- К., 1991.
Німчук В. Про походження українських діалектів // Україна: наука і культура. -- К., 1993.
Німчук В. Південні давньоруські говори - основа української мови // Історія української мови.-К.,1996.
Нидерле Л. Славянские древности.-М.,1956.
Огієнко І. Українська культура. -- К., 1918.
Павленко Ю. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития.- К., 1989.
Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті.-К.,1994.
Півторак Г.П. Як розмовляли в стародавньому Києві // Вісник міжнародної асоціації україністів. -- 1990. -- №1.
Півторак Г. Українці. Звідки ми і наша мова. -- К., 1993.
Півторак Г. Коли ж виникла українська мова ? // Історія української мови.-К.,1996.
Петров В. Походження українського народу. -- К., 1992.
Покровский М.Н. Русская история. -- т.І. -- М., 1929.
Полонська-Василенко Н. Історія України. -- К., 1992. - т.1 - 2.
Приходнюк О.М. Слов’яни на Поділлі.-К.,1984.
Савицький П. Кілька міркувань про історію української архітектури // Сучасність. -- 1993. -- №4.
Сегеда С.П. Антропологічні особливості українського народу: етногенетичний аспект// Матеріали до української етнології.- Вип. І(4).- К.,1995.
Сегеда С.П. Основи антропології.-К.,1995
Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян.-М.,1979.
Седов В.В. Восточные славяне в УІ-ХІІ в.в. - М., 1982, - 327 с.
Седов В.В. Славяне в древности.- М., 1994.
Селюнин В. Истоки // Новый мир. -- 1988. -- №5.
Сергєєва М. Планова структура українського житла ХV -- XVI ст. // Археологічні дослідження пам'яток українського козацтва. -- К., 1993.
Січинський В. Чужинці про Україну. -- К., 1992.
Сиромятніков О., Балакін С. Пізньосередньовічна кераміка з Києво-Печерської Лаври // Археологічні дослідження пам'яток українського козацтва. -- К., 1992.
Скальковский А. История Новой Сечи или последнего коша Запорожского. -- Одесса, 1885.
Смолій В.А., Гуржій О.І. Як і коли почала формуватись українська нація? -- К., 1991.
Смаль-Стоцький С. Розвиток поглядів на сім’ю слов’янських мов і їх взаємне споріднення // Історія української мови.-К.,1996.
Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. -- М., 1989.
Старостин С.А. Индоевропейско-северокавказские изоглоси// Древний Восток. Етнокультурніе связи.- М., 1988.
Стрижак О. Серби в Україні //Україна: наука і культура.-К.,1993.
Струве П. Социальная и економическая история Росии.- Париж, 1952.
Субтельний О. Історія України. -- 1991.
Тараненко О. Мова Київської Русі: вузол історико-лінгвістичних і політико-ідеологічних проблем// Історія української мови.-К.,1996.
Тацит К. О происхождении германцев и местоположении Германии.-М.,1970.
Терпиловский Р.В. Ранние славяне Подесенья ІІІ-У вв.-К.,1984.
Ткаченко О.Б. Українські прізвища з суфіксом -енко та споріднені утворення. (Питання походження) // Слов’янське мовознавство. -Т.ІІ. -К.,1958.
Толочко П.П. Киев и Киевская земля в епоху феодальной раздробленности ХІІ-ХІІІ веков.-К.,1980.
Толочко П.П. Чи існувала давньоруська народність? // Археологія.-1991.-№3.
 Толочко П.П. Київська Русь.-К.,1996.
Топров В.Н., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья.-М.,1962.
Трубачев О.Н. Из славяно-иранских отношений// Етимология.-М.,1967.
Трубачев О.Н. Ранние славянские етноними - свидетели миграции славян// Вопроси язикознания.-1974.-№ 6.
Трубецкой Н. К проблеме русского самопознания.- Берлин, 1926.
Чубатий М. Княжа Русь - Україна та виникнення трьох східнослов"янських народів. - Нью-Йорк, 1964.
Етнокультурная карта территории Украинской ССР в І тис. н.е.- К.,1985.
Федотов  Г. Россия и свобода. -- Нью-Йорк, 1936.
Шахматов А.А. Очерки древнейшего периода истории русского языка. -- Пб., 1915.
Шевельов Ю. Чому общерусский язик, а не вібчоруська мова// Історія української мови.-К.,1996.
Щербаківський В. Формація української нації. -- Прага, 1941.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. т.1. -- Львів, 1990.
Яковенко Н. Українська шляхта.-К.,1993.
Zaliznyak L. The Swidrian Reindeer-Hanters of Eastern Europe.- Wilkau-Hasslau, 1995.
Zaliznyak L. Mesolithic Forest Hunters in Ukrainian Polessye.- BAR 659.- Oxford, 1997.
Herrmann J. Wikinger und Slowen.- Neumunster, 1982.

З М І С Т

Передмова.
1. Про українську націю та національну ідею.
2. Україна між Сходом і Заходом.
3. Трипільці: хто вони.
4. Від склавинів до першої української держави.
5. Проблема давньоруської народності.
6. Етнічні процеси в Київській Русі та походження  білорусів та росіян
7. Київська Русь - праукраїнська держава.
8. Україна і Російська імперія.
9. Загибель імперії..
10.Східна Європа серед світових цивілізацій.

    Післямова
    Література
    Додаток. Як нищили українську націю.

До розділу "Просвіта"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ