Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Слобожанська хвиля
Автори-упорядники: В.В. Оліфіренко, С.М. Оліфіренко

ВІТАННЯ ДРУЗЯМ 

Дорогі друзі! Цей навчальний посібник, що підготовлено вченими-філологами, вчителями-словесниками і журналістами України й Росії, адресовано вам, старшокласникам, шанувальникам художнього слова. В ньому розповідається про українських письменників, які народилися чи певний час жили на Курщині, Білгородщині і Воронежчині.
Ваш край ще з XVII ст. українцями традиційно називається Слобожанщиною чи Слобідською Україною. Звідси і назва посібника — “Слобожанська хвиля”, що символізує найкращі здобутки духовного життя слобожан у фольклорі та в художній літературі. Як могутня хвиля єдиного океану української літератури, котиться від давнини до сучасності художнє слово, пройняте палкими людськими почуттями, мріями та сподіваннями.
Українська література є унікальним світовим культурним явищем. Спираючись у своєму розвитку на власні здобутки національного художнього слова, сприймаючи і переосмислюючи різноманіття художніх форм та ідей літератур народів світу, вона виражає дух і душу українського народу.
Одна із яскравих властивостей української літератури — багатство джерел, які живлять її впродовж століть. Це перш за все усна народна творчість, яка живе в серці кожного українця та є невід’ємною складовою духовного життя українців за межами Батьківщини. Українську пісню сьогодні можна почути у багатьох місцях компактного поселення українців у світовому безмежжі. Усне народне слово органічно входить у художні твори письменників влучними метафоричними висловлюваннями, народними образами-символами, темами і сюжетами.
Кожний автор, творячи свій неповторний художній світ, широко використовує образи малої батьківщини. Це надає особливого колориту епічним полотнам та ліричним переживанням письменників. 
Мала батьківщина присутня у творах майже всіх українських майстрів художнього слова Слобожанщини.
У сиву давнину на Білгородщині творив своє пастирське слово виходець з України, учень Києво-Могилянської академії, освітній і церковний діяч, письменник Йоасаф Горленко (єпископ Білгородський). На цих землях знаходив творче натхнення і душевний спокій письменник і філософ Григорій Сковорода. На Білгородщині, в селі Обухівці, народився класик сучасної японської літератури, українець за походженням Василь Єрошенко.
У ХІХ столітті на Північній Слобожанщині народилися і пройнялися духом українського народного слова письменники Микола Костомаров, Митрофан Дикарєв, Павло Барвінський, Іван Череватенко, Олекса Коваленко, Кость Буревій, Євген Плужник. 
На слобожанській землі розвивалася творчість вихідців з України письменників М.Афанасьєва-Чужбинського, Левка Боровиковського, Івана Манжури та ін.
Історія братніх стосунків між Україною і Росією багата яскравими проявами письменницьких талантів та їхніми взаємовпливами. У “Слобожанській хвилі” ви прочитаєте твори видатних російських класиків Івана Буніна й Олексія Кольцова, в творчості яких звучить українська тематика; ознайомитесь з віршами сучасного російського поета з Воронежа Віктора Будакова, який зворушливо пише про Україну, її традиції та людей.
У роки другої світової війни на території Північної Слобожанщини жили в евакуації відомі українські письменники Микола Бажан, Олександр Довженко, Олександр Корнійчук, Андрій Малишко, Михайло Стельмах та ін. Вони видавали тут українські газети, писали і друкували свої твори. 
Плине час... Зароджується нове покоління українських письменників, в Російській Федерації піднімається нова українська літературна хвиля. І сьогодні тут створюються десятки проникливих і талановитих творів, у яких бринить душа сучасної української людини.
Отже, дорогі друзі, знайомство з книжкою “Слобожанська хвиля” доповнить та поглибить ваші знання про літературу рідного краю, про українських письменників-слобожан, які збагатили світову літературу новими темами, жанрами та ідеями, що хвилюють читачів високою мораллю, любов’ю до людини, до рідної землі.

Іван Драч, письменник, голова Товариства зв’язків з українцями за межами України “Україна — Світ”

ПРИВЕТСТВИЕ ДРУЗЬЯМ

Дорогие друзья! Это учебное пособие, которое подготовлено учеными-филологами, учителями-словесниками и журналистами Украины и России, адресовано вам, старшеклассникам, почитателям художественного слова. В нем рассказывается об украинских писателях, которые родились или некоторое время жили на Курщине, Белгородщине и Воронежчине.
Ваш край еще с XVII ст. украинцами традиционно называется Слобожанщиной или Слободской Украиной. Отсюда и название пособия — “Слобожанская волна”, что символизирует наилучшие достижения духовной жизни слобожан в фольклоре и в художественной литературе. Словно могучая волна единого океана украинской литературы, катится от древности к современности художественное слово, проникнутое горячими человеческими чувствами, мечтами и надеждами.
Украинская литература является уникальным мировым культурным явлением. Опираясь в своем развитии на собственные достижения национального художественного слова, воспринимая и переосмысливая многообразие художественных форм и идей литератур народов мира, она выражает дух и душу украинского народа.
Одна из ярких особенностей украинской литературы — богатство источников, которые питают ее в течение столетий. Это прежде всего устное народное творчество, которое живет в сердце каждого украинца и является неотъемлемой составной частью духовной жизни украинцев за пределами Родины. Украинскую песню сегодня можно услышать во многих местах компактного проживания украинцев в мире. Устное народное слово органически входит в художественные произведения писателей точными метафорическими высказываниями, народными образами-символами, темами и сюжетами.
Каждый автор, создавая свой неповторимый художественный мир, широко использует образы малой родины. Это придает особый колорит эпическим полотнам и лирическим переживаниям писателей. 
Малая родина присутствует в произведениях большинства украинских мастеров художественного слова Слобожанщины.
В седой древности на Белгородщине творил свое пастырское слово выходец из Украины, ученик Киево-Могилянской академии, просветитель и церковный деятель, писатель Йоасаф Горленко (епископ Белгородский). На этих землях находил творческое вдохновение и душевный покой писатель и философ Григорий Сковорода. На Белгородщине, в селе Обуховка, родился классик современной японской литературы, украинец по происхождению Василий Ерошенко.
В ХІХ столетии на Северной Слобожанщине родились и прониклись духом украинского народного слова писатели Николай Костомаров, Митрофан Дикарев, Павло Барвинский, Иван Череватенко, Олекса Коваленко, Кость Буревий, Евген Плужник. 
На слобожанской земле развивалось творчество выходцев из Украины писателей М. Афанасьева-Чужбинского, Левка Боровиковского, Ивана Манжуры и др.
История братских отношений между Украиной и Россией богата яркими проявлениями писательских талантов и их взаимовлияниями. В “Слобожанской волне” вы прочитаете произведения выдающихся русских классиков Ивана Бунина и Алексея Кольцова, в творчестве которых звучит украинская тематика; познакомитесь со стихотворениями современного российского поэта из Воронежа Виктора Будакова, который проникновенно пишет об Украине, ее традициях и людях.
В годы второй мировой войны на территории Северной Слобожанщины жили в эвакуации известные украинские писатели Мыкола Бажан, Александр Довженко, Александр Корнийчук, Андрей Малышко, Мыхайло Стельмах и др. Они издавали здесь украинские газеты, писали и печатали свои произведения. 
Течет время... Зарождается новое поколение украинских писателей, в Российской Федерации поднимается новая украинская литературная волна. И сегодня создаются тут десятки проникновенных и талантливых произведений, в которых звучит душа современного украинского человека.
Итак, дорогие друзья, знакомство с книгой “Слобожанская волна” дополнит и углубит ваши знания о литературе родного края, об украинских писателях-слобожанах, которые обогатили мировую литературу новыми темами, жанрами и идеями, волнующими читателей высокой нравственностью, любовью к человеку, к родной земле.  

Иван Драч, писатель, председатель Общества связей с украинцами за пределами Украины “Украина — Мир”

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ