Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

ЛАПІДАРНA ЛАТИНA

"Non enim tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire"
Не так прекрасно знати латину, як соромно її не знати.

Цицерон.

A
   
Ab absurdo
[ад абсурдо]
Від противного (спосіб доказу)
Ab incunabulis
[аб інкунабуліс]
З колиски
Ab ovo
[аб ово]
З яйця; Від самого початку
Ad hoc
[ад хок]
До цього, для цього випадку
Ad honores
[ад хонорес]
Заради честі, поваги. Задаром
Ad infinitum
[ад інфінітум]
До безкінечності
Ad Kalendas Graecas
[ад калєндас грекас]
До грецьких календ (яких у греків не було) (тобто ніколи).
Ad libitum
[ад лібітум]
Як завгодно, на вибір
Ad notanda
[ад нотанда]
Варто зауважити
Ad patres
[ад патрес]
До пращурів (мертвих)
Ad rem
[ад рем]
До діла, і так зрозуміло.
Ad unguem
[ад унгвем]
До нігтя, до повного успіху
Ad usum
[ад узум]
До вжитку
Ad usum externum
[ад узум екстернум]
Для зовнішнього користування
Ad usum internum
[ад узум інтегрум]
Для внутрішнього користування
Ad usum proprium
[ад узум пропріум]
Для власного користування
Ad valorem
[ад вальорем]
По достоїнству
Albo dies notanda lapillo
[альбо лапілльо дієм нотаре]
Відмітити день білим камінцем.
Alea jacta est
[алєа якта ест!]
Жереб кинуто! (приписується Юлію Цезарю)
Alter ego
[альтер его]
Другий я; побратим
Amicus Plato, sed magis amica veritas
[амікус плято, сед магіс аміка ест верітас]
Платон - друг, але істина ще більший друг
Amorem canat aetas prima
[аморем канат етас пріма]
Хай юність співає про кохання
Argumentum ad hominem
[аргументум ад хомінем]
Докази, розраховані на почуття переконуваного
Argumentum ad ignorantiam
[аргументум ад ігноранціам]
Доказ, розрахований на необізнаність співбесідника
Ars longa, vita brevis est
[арс лонга, віта бревіс]
Мистецтво вічне, та життя людини коротке
Audaces fortuna juvat
[аудентас фортуна юват]
Доля допомагає сміливим. (Вергілій)
Audiatur et altera pars
[аудіатер ет альтера парс]
Слід вислухати й іншу сторону
Auri sacra fames
[аурі сакра фамес!]
Триклята жага золота!
Ave, Caesar, morituti te salutant
[аве Цезар, морітурі те салютант!]
Здрастуй, Цезаре, ті, що йдуть на смерть, тебе вітають! (звернення римських гладіаторів до імператора перед боєм)
B
   
Beati possidentes
[беаті поссідентес]
Щасливий, хто володіє
Bellum omnium contra omnes
[беллюм омніум контра омнес]
Війна всіх проти всіх
Bellum frigidum
[беллум фрігідум]
Холодна вiйна
Bis dat, qui cito dat
[біс дат, кві ціто дат]
Подвійно дає той, хто дає швидко
Bona fide
[бона фіде]
По добрій вірі, довірливо
C
   
Cаrре diem
[карпе дієм]
Хапай день, піймай миттєвість. Користуйся сьогоднішнім днем.
Castigare ridendo mores
[кастігаре рідендо морес]
Сміхом поправляти звичаї
Ceteris paribus
[цетеріс парібус]
За інших рівних умов.
Circulus vitiosus
[циркулюс віціозус]
Порочне коло, безвихідь.
Cogito, ergo sum
[когіто, ерго сум]
Я мислю, виходить - існую
Conditio sine qua non
[кондіціо сіне ква нон]
Неодмінна умова
Consensus omnium
[консенсус омніум]
Згода всіх; загальне визнання
Corpus delicti
[корпус делікті]
Склад злочину, основні докази злочину
Cum grano salis
[кум грано саліс]
З зернятком солі (їдко, дошкульно)
Currente calamo
[курренте калямо]
Писати поспішливо й не досить обмірковано
Curriculum vitae
[куррікулюм віте]
Життєпис; короткі відомості про чиєсь життя
D
De gustibus non est disputandum
[де густібус нон (ест) діспутандум]
Про смаки, уподобання не сперечаються
De mortuis aut bene aut nihil
[де мортуіс аут бене, аут ніхіль]
Про мертвих говорити схвально або нічого
De te fabula narratur
[де те фабуля нарратур]
Про тебе байка мовиться
De visu
[де візу]
На власні очі, як очевидець
Dixi
[діксі]
Я сказав, я висловився
Dixi et animam levavi
[діксі ет анімам лєваві]
Я висловився - і на душі полегшало
Divide et impera
[дівіде ет імпера]
Розділяй і пануй
Docendo discimus
[доцендо досцімус]
Навчаючи, самі вчимось
Dones eris felix, multos numerabis amicos
[донес еріс фелікс, мультос нумерабіс амікос]
Доки будеш щасливим, у тебе буде багато друзів
Do ut des
[до ут дес]
Даю, щоб отримувати від тебе
Dulce et decorum est pro patria mori
[дульсе ет декорум ест про патріа морі]
Радісно і почесне віддати життя за Вітчизну
Dum spiro, spero
[дум спіро, сперо]
Доки думаю, надіюсь
Dura lex, sed lex
[дура лекс, сед лекс]
Суворий закон, але це закон
E
   
Ergo
[ерго]
Таким чином; виходить
Errare humanum est
[ерраре хуманум ест]
Людині властиво помилятися
Esse homo!
[ессе хомо!]
Оце Людина!
Est modus in rebus
[ест модус ін ребус]
Є міра в речах; всьому є межа
Et tu quoqe Brute
[ту квокве, Бруте!]
І ти, Бруте!
Exceptis excipiendis
[ексцептіс ексципієндіс]
За винятком того, що слід відкинути.
Extra muros
[екстра мурос]
Публічно
Ео ipso
[ео іпсо]
Цим самим
Ех abrupto
[екс абрупто]
Відразу, зненацька; без підготовки
Ех adverso
[екс адверс]
Доказ від протилежного
Ех libris
[екс лібріс]
Із книг
Ех nihilo nihil
[екс ніхільо ніхіль]
Із нічого - ніщо
Explicite
[експліціте]
Розгорнуто, ясно.
Ех oriente lux
[екс орієнте люкс]
Світло йде зі Сходу
Ех ungue leonem
[екс унгве лєонем]
По пазуру лева (видно птаха по лету)
     
F
   
Feci quod potui,faciant meliora potentes
[феці квод потуі, фаціант меліора потентес]
Я зробив, що зміг, хто зможе, хай спробує зробити краще.
Festina lente
[фестіна лєнте]
Поспішай повільно, не роби наспіх.
Fiat lux!
[фіат люкc]
Хай буде світло!
Finis coronat opus
[фініс коронат опус]
Кінець вінчає справу.
Fortiter in re,suaviter in modo
[фортітер ін ре, суавітер ін модо]
Твердо в справах, м'яко у відносинах.
G
Gaudeamus igitur
[гаудеамус ігітур]
Отже, будемо веселитися
Gratis
[гратіс]
Задарма, безкоштовно.
Gutta cavat lapidem
[гутта кават ляпідем]
Крапля довбає камінь
     
H
   
     
Habeat sibi
[хабеас cібі]
Тримай про себе
Habent sua fata libelli
[хабент суа фата лібеллі]
І книги мають свою долю
Homo homini lupus est
[хомо хоміні люпус ест]
Людина людині - вовк
Homo sapiens
[хомо сапієнс]
Людина як розумна істота
Homo sum et nihil humani a me alienum puto
[хомо сум, хумані ніхіль а ме алієнум путо]
Я людина, і все людське мені властиве
Honoris causa
[хоноріс кауза]
Заради шани, за заслуги
Horribile dictu
[хоррібілє дікту]
Жахливо мовити
I
Ibi victoria,ubi concordia
[ібі вікторіа убі конкордіа]
Там перемога, де злагода
Ibidem
[ібідем]
Там же
Idem per idem
[ідем пер ідем]
Те ж саме через те ж саме
Ignavia est jacere dum possis surege
[ігнавіа ест яцере, дум поссіс сургере]
Mалодушнo лежати, коли можеш підвестися.
Igni et ferro
[ігні ет ферро]
Вогнем і мечем.
Ignis sanat
[игнис санат]
Вогонь лікує
Ignorantia non est argumentum
[ігноранціа нон ест аргументум]
Невігластво - це не доказ
Implicite
[імпліціте]
Заплутано, неясно.
In brevi
[ін бреві]
В короткому викладі.
In deposito
[ін депозіто]
На зберігання
In extremis
[ін екстреміс]
В останню мить, да крайній випадок
In favorem
[ін фаворем]
На користь (в честь) когось
In hok signo vinces
[iн хок сігно вінцес]
Під цим стягом переможеш.
In medias res
[ін медіас рес]
В саму суть речей
In optima forma
[ін оптіма форма]
B найкращій формі.
In pleno
[ін плено]
В повному складі.
In saecula saeculoru
[ін секуля секульорум]
Во віки віків.
In statu reprobationis
[ін стату насценді]
В момент зародження, в стані утворення.
In vino veritas
[ін віно верітас]
Істина у вині
Incredibili dictu
[інкредібілє дікту]
Сказати неправдиво
Ipso facto
[іпсо факто]
В силу очевидного факту
Ipso jure
[іпсо юре]
В силу закону
Ira furor brevis est
[іра фурор бревіс ест]
Гнів - тимчасове божевілля.
Irritabilis poetarum gens
[іррітабіліс генс поетарум]
Роздратованих поетів плем'я.
Is fecit, qui prodest
[іс феціт куі продест]
Вчинив той, кому це на руку
Item
[ітем]
Tак само
J
Jurare in verba magistri
[юраре ін верба магістрі]
Клястися лише словами вчителя (дуже легко)
Justum et tenacem propositi virum!
[юстум ет тенацем пропозіці вірум]
Людина чесна, непохитна в рішеннях
L
Lapidarius
[лапідаріус]
Такий, що нагадує карби на каменях, пам'ятниках. Лапідарний стиль передбачає короткі, енергійні, виразні слова й вислови.
Lege artis
[лєге артіс]
За всіма правилами мистецтва
Licitum sit
[ліциткм сіт]
Дозволено
Littera scripta manet
[літтера скріпта манем]
Що написане пером, того й сокирою не вирубати
M
Manu propria
[ману пропріа]
Своєю рукою, власноручно
Manus manum lavat
[манус манум ляват]
Рука руку миє.
Margaritas ante porcas
[маргарітас анте поркос]
Не посівайте бісер перед свинями
Mater semper est certa
[матер сумпер ест церта]
Mати завжди відома
Maxima debetur puero reverentia
[максіма дебетур пуеро реверенціа]
Ставитися до дитини з високою повагою.
Mea culpa
[меа кульпа]
З моєї вини
Memento mori
[мементо морі]
Не забувай про смерть (щоб краще вести себе за життя)
Mens agitat molem
[менс агвітат молем]
Розум рухає масу.
Mens sana in соrроrе sano
[менс сана ін корпоре сано]
Бадьорий дух в здоровому тілі
Militavi non sine gloria
[мілітаві нон сіне глоріа]
Я боровся не без слави.
Mirabile dictu
[мірабіле дікту]
Неймовірно сказати
Modus agendi
[модус агeнді]
Спосіб дій
Modus vivendi
[модус вівенді]
Стиль життя
More majorum
[море майорум]
За звичаєм предків.
Mors civilis
[морс цівіліс]
Позбавлення громадянських прав
Motu proprio
[моту пропріу]
За власним бажанням.
Multa paucis
[мульта пауціс]
Багато в небагатьох словах.
Multum, nоn multa
[мультум, нон мульта]
Багато, але без зайвого; якість, а не кількість
Mutatis mutandis
[мутатіс мутандіс]
Вносячи відповідні зміни

Далі

https://www.stockhax.com/

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ